Casemanagement


 • De casemanagers van WINGG organiseren casusoverleg. De bedoeling is om een jongere met een psychische problematiek, zijn of haar context en verschillende hulpverleners rond de tafel te brengen.

  Tijdens het overleg proberen we stil te staan bij wat nodig is om een goed behandeltraject voor de jongere uit te werken. We doen dit door expertise uit te wisselen tussen verschillende partners, we leren van elkaar en bouwen een netwerk rondom jongeren. We gaan uit van het netwerk-idee, waarbij het geheel de som van de verschillende delen overstijgt. Out-of-the-box denken, gedeelde zorg en gedeelde verantwoordelijkheid zijn hierbij vaak nodig. De casemanager coördineert het overleg en volgt mee het behandelplan op.

  Casemanagement wordt georganiseerd in twee vormen. Bij crisisoverleg ligt de focus op een snelle opstart en het opbouwen van een netwerk, bij zorgoverleg staat continuïteit en overleg op langere termijn, bij jongeren met een complexe psychische problematiek, centraal.

  Voor meer informatie en aanmeldingen kan je contact opnemen met de casemanagers van WINGG.

  We gaan uit van het netwerk-idee, waarbij het geheel de som van de verschillende delen overstijgt.

 • Crisisoverleg WINGG

  Doelgroep  kinderen / jongeren en hun context met een (vermoeden) van een psychiatrische problematiek in een crisissituatie
  of van wie het huidige traject binnen de hulpverlening is vastgelopen en waarbij intensief overleg op korte termijn
  noodzakelijk is.

  Werkvorm  we plannen op korte termijn een aantal overlegmomenten. We bespreken op voorhand met de aanmelder,
  het kind/de jongere en zijn context, wie we kunnen betrekken. Naast hulpverleners kunnen dit ook mensen zijn uit de
  directe omgeving van het kind/de jongere.

  CRISISOVERLEG WINGG werkt aan de volgende doelstellingen:
  • samen oplossingen uitwerken voor de acute moeilijkheden
  • vormen en versterken van het netwerk rond kinderen/jongeren
  • bundelen van de krachten en expertise binnen dit netwerk
  • afstemmen en afspraken maken rond de verdere hulpverlening

  De bedoeling is dat de partners samen komen tot een gedeeld plan in de huidige crisissituatie. Door het netwerk rond
  kind/jongere te versterken hopen we om deze crisissituaties in de toekomst zo veel mogelijk te vermijden.

  Zorgoverleg WINGG - als copiloten in het traject, de crash vermijden ...

  Doelgroep = kinderen/jongeren met een (vermoeden van) psychiatrische problematiek van wie het traject binnen de hulpverlening vastgelopen is of binnenkort dreigt vast te lopen.

  ZORGOVERLEG WINGG zal gaan over kinderen/jongeren die vaak al een heel lange hulpverlenersgeschiedenis hebben. Het zijn kinderen/jongeren met een ernstige, complexe, meervoudige problematiek waarbij er zowel op pedagogisch, psychisch en psychiatrisch vlak verschillende noden zijn. De problematiek overschrijdt de grenzen van de verschillende sectoren binnen het jeugdhulplandschap.

  Werkvorm = we plannen een casusoverleg met het kind/de jongere en zijn context samen met relevante hulpverleners vanuit diverse sectoren. We bespreken op voorhand met de aanmelder, het kind/de jongere en zijn context, wie we kunnen betrekken. Naast hulpverleners kunnen dit ook mensen zijn uit de directe omgeving van het kind/de jongere. Het aantal overlegmomenten bepalen we in samenspraak met alle betrokkenen.

  ZORGOVERLEG WINGG werkt via intersectoraal casusoverleg aan deze doelstellingen:

  • afstemmen van de hulpverlening rond het kind/jongere.
  • uitstippelen van een traject op lange termijn in overleg met het kind/jongere en zijn/haar context.
  • aanwezige krachtbronnen versterken.
  • uitwisselen van expertise.
  • Bevorderen van de continuïteit in zorg.

  Bedoeling is dat partners elkaar vinden in een gemeenschappelijke problematiek, die elk vanuit hun eigen expertise of invalshoek kunnen benaderen, om zo samen te zoeken naar een integrale aanpak. De casemanager dient hierbij als aanspreekpunt om noden te signaleren, vragen te stellen of knelpunten aan te brengen.

  • Toestemmingsformulier Crisisoverleg
   Download
  • Toestemmingsformulier Zorgoverleg
   Download
 • Folder Crisisoverleg

  Folder Zorgoverleg

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×