Eerste nieuwsbrief online - 17.06.2016

Beste lezer, u bent getuige van een wonderlijke geboorte: de eerste nieuwsbrief van WINGG is publiek gemaakt!

Met deze eerste nieuwsbrief hopen we een interactief proces op gang te trappen waarbij we u in de eerste plaats willen informeren over de stand van zaken binnen de GGZ-hervorming kinderen en jongeren in West-Vlaanderen en u daarnaast ook uitnodigen om met ons in dialoog te gaan over alle zaken waar u vragen bij heeft of waarover u van gedachten wil wisselen met betrekking tot de zorg voor kinderen en jongeren met een psychische kwetsbaarheid.
Wij wensen dat deze nieuwsbrief - in combinatie met de nakende lancering van de website www.wingg.be - een breed verspreid communicatiemiddel mag worden, met een ruime inbreng van GGZ-gerelateerde thema's uit verschillende sectorale hoeken.
Van mijn kant hoop ik dat deze eerste nieuwsbrief een antwoord mag zijn op vele vragen en onduidelijkheden die op dit moment leven omtrent de hervorming en de gevolgen ervan. Ik wens u een boeiende nieuwsbrief en alvast een verkwikkende zomervakantie.
Met gevleugelde groeten,
Cedric Kemseke, netwerkcoördinator WINGG


1. De tocht is lang maar “De Gids” is klaar…
Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren door de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid goedgekeurd. Daarin wordt de basis gelegd van een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid (2015-2020) dat uitgaat van de noden van kinderen en jongeren met psychische of psychiatrische problemen en hun context. U kan een integrale versie van De Gids bekijken via deze link: http://www.psy0-18.be/images/Guide_0-18/GIDS-KJ_definitief_20150330.pdf
Het werken met programma’s gerealiseerd door provinciale netwerken staat hierbij centraal. Anders gezegd, een geheel van relevante partners, zorgaanbieders, instellingen en diensten die zich richten op kinderen, jongeren en hun context vervullen samen, vanuit het netwerk, een aantal welomschreven kernopdrachten of functies. Deze functies vormen voor ieder netwerk de basisactiviteiten om het toekomstig zorgaanbod in één of meerdere programma’s te vertalen.

De werkingsgebieden van de netwerken vallen samen met de provinciegrenzen. Het geheel van deze werkingsgebieden omvat op die manier het volledige Belgische grondgebied.

2. Een netwerk GGZ voor kinderen en jongeren in West-Vlaanderen: WINGG
WINGG is een acroniem voor het West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg voor kinderen, jongeren en hun context. In de loop van 2015 werd een netwerkstructuur uitgebouwd waarbij ‘het netwerkcomité’ als sturend orgaan optreedt, naast een netwerkstuurgroep, een netwerkforum en verschillende werkgroepen. Het netwerkcomité is samengesteld uit een vertegenwoordiging van zorgaanbieders die zich richten op kinderen, jongeren en hun context. De samenstelling van het netwerkcomité en dus een zicht op de personen die uw sector vertegenwoordigen vindt u binnenkort op onze website.

3. WINGG spreidt de vleugels op 1 september
Waar WINGG in de eerste plaats een netwerk vormt van zorgaanbieders die zich richten op kinderen, jongeren en hun context, heeft de overheid ook middelen voorzien om binnen de verschillende programma's mobiele hulpverlening te realiseren. De programma's 'Crisiszorg' en 'Langdurige zorg' werden op 11 maart 2016 goedgekeurd door de overheid, wat betekent dat de mobiele teams voor die programma’s gevormd kunnen worden. U kunt de beschrijving van de verschillende programma’s binnenkort raadplegen via de WINGG-website of nu al opvragen bij de netwerkcoördinator (cedric.kemseke@wingg.be).
Op dit moment zijn de medewerkers voor de 2 mobiele teams (ongeveer 7 VTE per team) geselecteerd, maar nog niet allemaal in dienst. We voorzien de operationele start van de mobiele teams op 1 september. In een volgende nieuwsbrief krijgt u meer concrete informatie over de werking van de mobiele teams.

In afwachting van de operationele start van de mobiele WINGG-teams op 1 september werden recent 2 bestaande mobiele werkingen onder de vleugels van WINGG gebracht: het mobiel K-team (AZ St Lucas) en het outreachteam van De Patio (PZ H Familie). De medewerkers van die teams en de jongeren die zij in begeleiding hadden, worden integraal geïntegreerd in de mobiele WINGG-teams. Dat betekent echter niet dat zij nu al het aanbod kunnen doen dat in de zorgprogramma's wordt omschreven. Momenteel (tot 1 september) werken zij grotendeels binnen hun 'oude' structuur, maar nemen zij ook aanmeldingen aan van kinderen of jongeren die eventueel vanaf 1 september binnen de nieuwe WINGG-structuur kunnen worden behandeld. Aanmeldingen voor crisissituaties zullen op dit moment dus niet of slechts erg uitzonderlijk beantwoord kunnen worden.

4. ADHD-referent

Binnen het programma 'Intersectorale consult en liaison' werden middelen vrijgemaakt om gedurende 1 jaar halftijds een ADHD-referent aan te stellen. Deze middelen werden vrijgegeven op 2 mei. Hoewel WINGG nog geen goedkeuring heeft voor het programma 'Intersectorale consult en liaison' werd de deelwerking ADHD wel al goedgekeurd en opgestart. Ilse Dewitte zal het volgende jaar binnen een stappenplan en vanuit het netwerk liaisonacties ondernemen om de diagnose, behandeling en het voorschrijfgedrag van psychostimulantia bij ADHD beter op mekaar af te stemmen. U kan Ilse contacteren of het uitgewerkte stappenplan opvragen via dewitte.octopus@gmail.com.

Bijlages