Algemeen

WINGG (als zorgaanbieder) = Soms hebben kinderen en jongeren ernstige psychische problemen waarbij vanuit meerdere diensten zorg nodig is of waarbij de zorg in de eigen leefomgeving moet geboden worden. Met de Mobiele Teams WINGG proberen wij kinderen, jongeren en hun context terug op weg te zetten binnen de bestaande (psychiatrische) hulpverlening door het reeds betrokken netwerk te ondersteunen in de zorg voor deze kinderen en jongeren en door waar nodig zelf begeleidingstrajecten op te zetten.

 

WINGG Crisis

Voor alle hulpverleners met een acute (plots verergerde) crisisvraag GGZ over een kind of jongere.

Een mobiel, ambulant en residentieel crisisaanbod via het Crisismeldpunt Minderjarigen: 050/33.77.40

 

WINGG Care

Een mobiel, aanklampend GGZ-aanbod voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar (op indicatie tot 23 jaar) met een complexe, meervoudige en ernstige problematiek, hun ouders en netwerk.

Een aanmelding (via www.wingg.be) wordt op maat bekeken. Het hulpverleningstraject kan zowel uit individuele als contextuele behandeling of teamondersteuning bestaan. Ook een boosheidscontroletraining (ART) of gerichte mobiele diagnostiek is mogelijk. Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking werken we samen met het Mobiel Team Ampel WINGG.

 

WINGG Crosslink

Voor professionelen uit de niet-gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (eerste lijn, CLB, Jeugdhulp, huisartsen, pediaters), maar ook andere hulpverleningsactoren ‘die de weg niet kennen naar…’

Een laagdrempelig, toegankelijk aanbod van consult en advies met als doel om aanwezige GGZ-expertise en praktijkervaring binnen verschillende diensten uit te wisselen en deskundigheid te bevorderen via vorming.

 

WINGG Casusoverleg

Voor kinderen en jongeren met een (vermoeden van een) psychiatrische problematiek van wie het traject binnen de hulpverlening is vastgelopen of binnenkort dreigt vast te lopen en voor wie (intensief) intersectoraal overleg aangewezen is. Samen met het kind/de jongere, hun context en een aanmelder wordt bekeken welke partners best betrokken worden bij het overleg. We maken een opdeling in Crisisoverleg WINGG en Zorgoverleg WINGG.

 

Bekijk de bijlage