CARE

Het programma CARE (voorheen: langdurige zorg) heeft als doel om door intensieve samenwerking en netwerking een betere en meer continue hulpverlening te voorzien, die gebaseerd is op de noden van het kind, de jongere en zijn context. Mobiele, assertieve hulpverlening via het Mobiel Team Care WINGG wordt als bijkomende methodiek ingezet in het bestaande aanbod zodat steeds de meest geschikte hulpverleningsvorm kan aangeboden worden.

 

DOELGROEP

Kinderen en jongeren met een ernstige, complexe en meervoudige psychische problematiek, tussen 0 en 18 jaar (op indicatie tot 23 jaar). Er wordt specifiek ook ingezet op:

- Jonge kinderen: het infantteam richt zich tot kinderen van 0 tot en met 5 jaar en hun ouders of zorgfiguren. Ook zwangere vrouwen en hun partners, bij wie de zwangerschap of bevalling niet verloopt zoals verwacht en hierdoor kampen met uitgesproken zorgen, twijfels, angsten en/of sombere gedachten, kunnen bij ons terecht. Doel van de behandeling is het verbeteren van de kwaliteit van de ouder-kind relatie om de ontwikkeling van het jonge opgroeiende kind te optimaliseren.

- Kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking: het Mobiel Team Ampel WINGG formuleert hypotheses en ondersteuningsadviezen op basis van een uitgebreide beeldvormingsfase. Doel van de behandeling is de uitbouw van een meer geïntegreerde mobiele hulpverlening en het realiseren van een geïntegreerd crisis- en time-outaanbod.

- Kinderen en jongeren met een justitieel statuut

 

AANBOD

- individuele behandeling (aanvullend op een bestaand hulpverleningstraject): begeleiding/coaching, therapie en/of psychiatrische opvolging

- contextuele behandeling (aanvullend op een bestaand hulpverleningstraject): oudergesprekken en/of gezinstherapie

- diagnostisch onderzoek en trajectadvies (steeds vertrekkend vanuit de eigen hulpvraag)

- boosheidscontroletraining (ART)

- teamondersteuning (aanvullend op een bestaand hulpverleningstraject)

 

INDICATIES

- Het is noodzakelijk dat de zorg in de leefomgeving van de patiënt geboden wordt.

- Er is nood aan een bijkomende mobiele ondersteuning naast de reeds aanwezige hulpverlening.

- Het bestaande hulpverleningsnetwerk blijft betrokken en kan indien nodig extra ondersteund worden in de zorg voor de patiënt en zijn context.

 

AANMELDEN

Via de website www.wingg.be kan de verwijzer samen met het kind/de jongere en zijn context een aanmeldingsformulier invullen. Deze aanmelding wordt besproken op de wekelijkse teamvergadering, waarna een advies volgt. Dit advies kan de start van een behandeling zijn of kan een alternatief voorstel tot verdere hulp inhouden.

 

MEER INFORMATIE?

In de bijlage kan je de template van het programma Langdurige Zorg WINGG lezen zoals die werd goedgekeurd door de interkabinettenwerkgroep (ikw) 'Taskforce GGZ kinderen en jongeren' in maart 2016. 

Bekijk de bijlage