Wat?


Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren door de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid goedgekeurd. Daarin wordt op niveau van het hele land de basis gelegd voor een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid dat uitgaat van de noden van kinderen en jongeren (0-18 jaar) met psychische of psychiatrische problemen en hun context. Er is ook aandacht voor de scharnierleeftijd (18-23 jaar). Een geïntegreerd en globaal GGZ-aanbod wordt nagestreefd, in de eerste plaats door het oprichten van provinciale netwerken.

In West-Vlaanderen werd daartoe het netwerk WINGG opgericht. WINGG staat voor het West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid voor kinderen, jongeren en hun context.

 

Historiek

Het netwerk WINGG is gegroeid vanuit de Expertgroep kinderen en jongeren GGZ West-Vlaanderen die sinds 2009 samenkwam onder coördinatie van het Overlegplatform GGZ W-Vl. De expertgroep had als doelstelling om actoren werkzaam binnen de GGZ voor kinderen en jongeren (K-diensten, CGG, CAR) en enkele belangrijke actoren uit de belendende sectoren (huisartsen, CLB, ...) samen te brengen rond uiteenlopende topics en een forum te bieden om elkaar en elkaars werking beter te leren kennen.

De Expertgroep kinderen en jongeren GGZ West-Vlaanderen engageerde zich als startplatform om de uitwerking van het netwerk WINGG en de netwerkcoördinatie vorm te geven. In een eerste fase werd de template van het netwerk WINGG uitgeschreven en werd een netwerkcoördinator aangeworven. In een tweede fase werd een bestuursmodel uitgetekend: de bestaande expertgroep werd uitgebreid zodat alle relevante partners bereikt werden. In een derde fase wordt de netwerkovereenkomst opgesteld, geformaliseerd en ondertekend (dit laatste is gepland ten laatste op 31 oktober 2017).

 

Missie

Het netwerk  GGZ kinderen en jongeren West-Vlaanderen initieert, faciliteert en realiseert een globaal, geïntegreerd behoeftegestuurd én kwalitatief aanbod voor kinderen, jongeren en adolescenten met psychische problemen én hun context door het realiseren van effectieve (evidence-based) en efficiënte zorgcircuits waarbij de expertise en complementariteit van alle relevante actoren binnen een constructieve samenwerking maximaal worden benut teneinde de zorgcontinuïteit te optimaliseren.

De zeven uitgangspunten van de 'Gemeenschappelijke Verklaring voor de realisatie van netwerken en zorgcircuits in de GGZ voor kinderen en jongeren' (cf. de Gids) vormen de basis voor de uitvoering van deze missie.

 

Visie

Elk kind of jongere én diens context heeft steeds recht op een toegankelijke, betaalbare, betrokken, positieve, deskundige, kwaliteitsvolle en continue GGZ op maat van zijn/haar noden overeenkomstig het subsidiariteitsprincipe (stepped care).  Er wordt steeds vertrokken vanuit zowel de krachten (talenten) als  beperkingen van de jongere  en diens  context waarbij steeds de meest effectieve, wetenschappelijk onderbouwde  behandelmethoden worden ingezet. De herstelvisie staat hierin centraal. Zowel binnen de zorg als binnen de netwerken staan dialoog en participatie van kinderen en jongeren én hun context in de verschillende fasen van beslissing centraal.

 

In lijn met de Gids wordt in het geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren uitgegaan van een globale en geïntegreerde aanpak van alle zorgcomponenten (collaborative care). Het netwerk hecht er belang aan om – in licht  van efficiëntie - gestructureerd en gefaseerd te werk te gaan in de ontwikkeling van diverse  zorgcircuits. De nadruk wordt zowel gelegd op preventie, vroegdetectie, screening, diagnostiek en behandeling, in en met de eigen context, ambulant dan wel (semi-) residentieel.

 

De beoogde leeftijdsgroep is 0-18 jaar, met aandacht voor de scharnierleeftijd 18-23 jaar. Om die reden beoogt het netwerk ook een nauwe samenwerking met de huidige projecten art. 107 en alle voorzieningen voor volwassenen.