• Infants

  Fijn dat u meer te weten wil komen over onze werking voor de allerkleinsten en hun belangrijke zorgfiguren. We geven u graag wat meer uitleg over wie we zijn, wat we doen en wanneer u bij ons terecht kan. 


  Infantteam WINGG is een team met een groot hart voor jonge kinderen. We weten dat zorg dragen voor kinderen tijdens de eerste 1001 kritische dagen (van conceptie tot 2 jaar) één van de meest ultieme vormen van preventie is. Het is een kwetsbare, maar ook hoopvolle periode. Onderzoek en klinische ervaring wijzen uit dat alles wat gebeurt tijdens die periode, hetzij biologisch, psychologisch en/of sociaal, je gezondheid en functioneren in grote mate beïnvloedt voor de rest van je leven. Aan de ene kant kunnen moeilijkheden in die periode als een soort sneeuwbaleffect heel wat problemen creëren in het latere leven, maar aan de andere kant is hulp bieden ook erg kosten-bateneffectief. Reden te meer dus om volop in te zetten op zorg voor jonge kinderen en hun ouders.  
  Ons team bestaat uit een kinder-en jeugdpsychiater en drie psychotherapeuten die mobiel werken binnen heel West-Vlaanderen. We bieden ondersteuning aan zwangeren en gezinnen met jonge kinderen (<2,5 jaar) die problemen ervaren in de verbinding tussen ouder en kind.

  We bieden kortdurende behandeling aan ouder en baby (< 6 maand) als: 
  -    de zwangerschap niet verloopt zoals gepland en dit voor aanhoudende stress zorgt waardoor de verbinding met de baby in het gedrang komt
  -    de bevalling niet verlopen is zoals gedacht en dit ervoor zorgt dat de verbinding met de baby zwaar onder druk komt te staan
  -    ouders (of zorgfiguren) ervaren dat de geboorte van de baby voor grote angst en/of neerslachtigheid zorgt 
  -    een aanwezige psychische kwetsbaarheid van de ouder (of zorgfiguur) de verbinding met de baby bemoeilijkt
  Voor deze kortdurende behandeling kan enkel aangemeld worden vanuit algemene ziekenhuizen in West-Vlaanderen omdat we ons aanbod verbinden aan het zorgpad Perinatale Mentale Gezondheid. 

  Verloop van aanmelding en opstart
  De aanmelding voor kortdurende ouder-baby behandeling kan gebeuren door een medewerker van een algemeen ziekenhuis waar gescreend wordt op perinatale mentale moeilijkheden bij de moeder (en moeilijkheden in de prille ouder-kindrelatie). 
  Het is aangewezen eerst telefonisch contact op te nemen met ons team om te horen of opstart mogelijk is. Indien er geen ruimte is om een nieuwe behandeling op te starten, denken we graag mee na over hoe er binnen eigen werking of binnen het ruimere hulpverleningsnetwerk toch een antwoord geboden kan worden op de hulpvraag.  
  Bij effectieve aanmelding wordt het aanmeldingsformulier ingevuld via deze link. 

  Opdracht
  Samen met het reeds bestaande netwerk of het nog op te bouwen netwerk rond het gezin, willen we in beeld brengen wat hun krachten en noden zijn. We kijken naar de (ongeboren) baby en ouders, praten en zijn nabij om zo een omgeving te creëren waar baby en ouders elkaar (terug) kunnen ontmoeten. We zoeken naar manieren om veiligheid, verbondenheid en continuïteit te waarborgen zodat baby’s optimaal kunnen ontwikkelen en ouders zich verbonden voelen met zichzelf en hun baby.  

  Duur en kostprijs
  De kortdurende behandeling duurt 4 à 6 weken (verlengbaar met 4 à 6 weken) en is volledig kosteloos. 

   

  We bieden ook langdurende behandeling aan ouder en kind (< 2,5 jaar) als:
  -    er zorgen zijn rond de ontwikkeling van het kind en dit de verbinding tussen ouder en kind zwaar onder druk zet
  -    de psychische kwetsbaarheid bij de ouder (of zorgfiguur) de verbinding tussen ouder en kind bemoeilijkt
  -    als er vraag is naar therapeutische ondersteuning van de ouder-kind relatie waarbij vooral gewerkt wordt met de emotionele beleving van ouders en kinderen 

  Verloop van aanmelding en opstart
  De aanmelding voor langdurende behandeling ouder-kind gebeurt via deze link. Er kan aangemeld worden tot het kind 2,5 jaar is. Kinderen die schoolgaand zijn of ouder zijn dan 2,5 jaar kunnen aangemeld worden binnen Mobiel Team Care. Klik hier voor aanbod Mobiel Team Care. 
  De aanmelding wordt binnen de twee weken besproken op het aanmeldingsteam. We laten de aanmelder nadien weten of het gezin op de wachtlijst komt of we bespreken andere mogelijke trajecten binnen het  ruimere hulpverleningsnetwerk die tegemoet kunnen komen aan de vraag.  
  Voor de effectieve opstart wordt een kennismakingsgesprek gepland met het gezin, de verwijzer/aanmelder, eventuele steunfiguren van het gezin, de kinder-en jeugdpsychiater en een medewerker van het infantteam. In overleg met het gezin en de andere betrokkenen wordt beslist of dit gesprek bij het gezin thuis of op een andere locatie doorgaat. 


  Opdracht 
  Het versterken van de verbinding tussen ouder en kind zorgt ervoor dat kinderen beter ontwikkelen en kunnen groeien tot veerkrachtige volwassenen. Daarom werken we met ouders en kinderen samen, we kijken en luisteren met interesse en aandacht om zo een context te creëren waar ouders en kinderen zich veilig voelen om aspecten van hun binnenwereld te kunnen ervaren en tonen. 
  Daarnaast helpen we ouders en kinderen ook individueel met psychische problemen en als het nodig is zoeken we hiervoor hulp in het ruimere netwerk. 
  Als ouders zich bijv. uitgeput voelen omdat hun peuter slecht slaapt en moeilijk eet omwille van een allergie, dan kunnen we werken aan de afstemming tussen ouder en kind en de medische behandeling van de allergie mee opvolgen, maar tegelijk willen we ook iets doen met de uitputting van de ouders en de zelf­regulatieontwikkeling van het kind om tot een goede verbinding te komen. We zetten dus in op verschillende vlakken zodat beide partijen zich terug goed in hun vel voelen en de weg naar elkaar kunnen vinden.

  Duur en kostprijs
  De behandeling wordt na 6 maanden geëvalueerd met het gezin en het betrokken netwerk. 
  De behandeling kan maximum 2 jaar duren en is volledig kosteloos. 

  Bent u een ouder, verwijzer, iemand met een groot hart voor de allerkleinsten, … en hebt u vragen voor ons team? Neem dan contact op via infant@wingg.be of contacteer ons telefonisch. 

  Warme groeten,
  Dr. Marijke Vandepitte
  Hilde Buseyne (0486 12 11 03)
  Annelies Carron (0486 12 11 01)
  Barbara Nolf (0486 12 11 02)