Psychologische zorg in de eerste lijn


  Kader van de psychologische zorg in de eerste lijn

  De netwerken geestelijke gezondheid creëren samen met de eerstelijnszones een vlot toegankelijke zorg voor kwetsbare doelgroepen met milde tot matig ernstige psychische problemen. Deze psychologische hulpverlening richt zich op kinderen, jongeren en volwassenen. Zij kunnen eerstelijnszorg krijgen voor hun algemeen psychisch welbevinden of meer gespecialiseerde zorg bij matig ernstige psychische problemen. Bij ernstige psychische problemen kan je beroep doen op zelfstandig gevestigde psychologen of orthopedagogen, centra geestelijke gezondheidszorg, mobiele teams, psychiatrische afdelingen in een algemeen ziekenhuis of het psychiatrisch ziekenhuis.

   

  Voor individuele sessies bij een geconventioneerde klinisch psycholoog of orthopedagoog betaal je € 11,00 euro per sessie. Bij recht op verhoogde tegemoetkoming betaal je € 4,00. Voor groepssessies betaal je €2,50 per sessie. Een eerste sessie is altijd gratis om samen met de zorgverlener de juiste inschatting te maken en de volledige info te verzamelen.

   

  Er worden 2 psychologische functies voorzien in de eerste lijn:

  EERSTELIJNSPSYCHOLOGISCHE ZORG (ELPZ)

  Eerstelijnspsychologische zorg aan minderjarigen en hun gezin met een lichte tot matig psychisch onwelbevinden op vlak van sociale, emotionele of gedragsproblemen die voldoende geholpen kunnen worden binnen enkele sessies. Je hebt hier niets voor nodig en kunt rechtstreeks contact opnemen met de zorgverlener. Tijdens het eerste gesprek zullen zij samen met jou een inschatting maken van de mogelijkheid tot terugbetaling.

  - kinderen en jongeren: max. 10 individuele en/of 8 groepssessies per 12 maanden

   

  GESPECIALISEERDE PSYCHOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN (GPZ)

  Gespecialiseerde zorg op de eerste lijn aan minderjarigen en hun gezin met een matig tot milde psychische klachten, met een nood aan specifieke zorg. Hier zijn wat meer administratieve zaken nodig zoals het functioneel Bilan, maar opnieuw kan je hier altijd een eerste gesprek vragen. Op deze manier kan de psycholoog of orthopedagoog samen met jou de inschatting maken en uitleggen wat wel en niet mogelijk is.

  - kinderen en jongeren: gemiddeld 10 individuele en/of  max. 15 groepssessies per 12 maanden (Er bestaat een mogelijkheid tot uitbreiding, maar dit is afhankelijk van de inschatting van de psycholoog of orthopedagoog)

   

  Wie een geconventioneerd psycholoog/orthopedagoog zoekt kan een overzicht terugvinden op de site elpen.be

  Wie meer informatie wenst over de conventie kan zich richten tot Timen Devolder, lokaal coördinator voor de conventie binnen WINGG: timen.devolder@wingg.be of 0486/12.11.14. 

  Je kan ook terecht op de website van het RIZIV voor meer algemene informatie over de conventie. 

  Info voor cliënten

  Als kind of jongere (en hun zorgfiguren) kan je met psychische problemen terecht bij een geconventioneerd klinisch psycholoog/orthopedagoog. Tijdens een eerste gesprek bekijkt deze samen met jou wat voor jou de meest geschikte hulpverlening is. Dit kan eerstelijns psychologische of gespecialiseerde zorg zijn en dit zowel individueel of in groep. Eventueel zullen zij je doorverwijzen.

   

  • Voorwaarden?

   Om gebruik te kunnen maken van dit aanbod dient u verzekerd te zijn bij een zorgverzekeraar of mutualiteit. Verder zijn er geen bijkomende voorwaarden. 

  • Hoe komt u bij een klinisch psycholoog/orthopedagoog terecht?

   Om een afspraak te maken bij een klinisch psycholoog of orthopedagoog verwijzen we je graag naar de                website elpen.be.

  • Hoeveel sessies worden er terugbetaald?

   Voor eerstelijnspsychologische zorg kunnen maximaal 10 individuele of 8 groepsinterventies per 12 maanden worden terugbetaald. 

   Voor gespecialiseerde zorg kunnen gemiddeld 10 individuele en/of  max. 15 groepssessies per 12 maanden (Er bestaat een mogelijkheid tot uitbreiding, maar dit is afhankelijk van de inschatting van de psycholoog of orthopedagoog)

  • Hoeveel moet ik betalen per sessie?

   De eerste sessie bij de eerstelijnspsycholoog is voor de patiënt altijd gratis. Dit gesprek dient om de correcte inschatting te maken, bij twijfel kan je dus altijd een eerste gesprek aanvragen.

   Per individuele sessie betaal je € 11.

   Personen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming betalen € 4 per sessie.

   Per groepsinterventie betaal je € 2,50

  • Klachten of Ideeën?

   Alle hulpverleners staan open voor opmerkingen, suggesties, klachten,… Zeg je zeg ! 
   Als er iets niet loopt zoals je wil dat het loopt dan kan je dit steeds met jouw hulpverlener bespreken. 

   Als je het, om de één of andere reden, niet ziet zitten om dit rechtstreeks met jouw hulpverlener te bespreken. Of als je ideeën hebt die je graag mee wil geven aan de organisatie, dan kan je via deze link  je zeg doen. 

  Info voor verwijzers

  Het Verzekeringscomité van het RIZIV heeft een overeenkomst goedgekeurd waardoor de verplichte ziekteverzekering zal tussenkomen in de ambulante prestaties van klinisch psychologen en orthopedagogen en dit voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Dit zorg- en terugbetalingsaanbod is aanvullend op het bestaande aanbod en dient gericht te zijn op burgers met milde tot matig ernstige klachten en een kwetsbaar profiel. 

  Per kalenderjaar komt de patiënt in aanmerking voor een reeks sessies, afhankelijk van de inschatting of deze na intake door de psycholoog/orthopedagoog wordt opgenomen in de eerstelijns psychologische zorg of gespecialiseerde zorg en of dit via een individuele of een groepsaanpak dient te verlopen.

  De kostprijs voor een individuele sessie is voor de patiënt € 11 (of € 4 indien deze recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming). Voor een groepssessie is dit steeds € 2,50.  

  Info voor klinisch orthopedagogen/psychologen

  Het Verzekeringscomité van het RIZIV heeft een overeenkomst goedgekeurd waardoor de verplichte ziekteverzekering zal tussenkomen in de ambulante prestaties van klinisch psychologen en orthopedagogen en dit voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Dit zorg- en terugbetalingsaanbod is aanvullend op het bestaande aanbod en dient gericht te zijn op burgers met milde tot matig ernstige klachten en een kwetsbaar profiel. Deze terugbetaling kadert in de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg en is een project dat loopt tot 31/12/2023. 

  Om dit te realiseren wordt jaarlijks een extra budget van 150 miljoen euro vrijgemaakt. Met dit budget kunnen uiteraard niet alle patiënten met psychische problemen geholpen worden, maar wordt er wel een belangrijke aanvulling voorzien op het bestaande aanbod. 

  De eerstelijns en gespecialiseerde psychologische functies worden door het netwerk geestelijke gezondheidszorg op niveau van de eerstelijnszones georganiseerd met een specifieke aandacht voor outreachend werken waardoor de hulpverlening dicht bij de burger wordt gebracht. 

  • Open Brief aan de klinisch orthopedagogen/psychologen

   Bij de eerste publicatie van “de conventie” werden heel wat interpretaties en ideeën de wereld in gestuurd. In deze Open Brief beschrijven we hoe de conventie nu werkelijk – in lijn met het kader vanuit FOD Volksgezondheid en RIZIV en het beschikbare budget – vorm zal krijgen.

  • Voorwaarden om als klinisch psycholoog/orthopedagoog deel te nemen?
   • Beschikken over een visum voor het uitvoeren van het beroep klinisch psycholoog/orthopedagoog. 
   • Beschikbaar zijn voor minstens 8 uur per week. 
   • Ingeschreven zijn als zelfstandige (volledig of in bijberoep) of in loondienst werken waarbij de werkgever een overeenkomst afsluit met het netwerk en waarin gesteld wordt dat u gedurende die uren exclusief werkt binnen de conventie. 
   • De patiënt kunnen ontvangen in een eigen praktijk of op een door het netwerk aangeboden locatie of op lokale vindplaatsen. 
   • Aan een startopleiding deelnemen: 1 dag voor gespecialiseerde hulpverlening, 3 dagen voor eerstelijns psychologische hulpverlening. 
   • Aan lokale intervisies deelnemen. 
   • Jaarlijks minstens 2 door het netwerk georganiseerde vormingen volgen. 
   • Voor de extra voorwaarden, opgelegd door het netwerk, kan je contact opnemen via mail met Timen Devolder of telefonisch op het nummer 0486/12 11 14 . 
   • U kunnen vinden in de filosofie van de conventie, namelijk de geestelijke gezondheidszorg dichter bij de bevolking en de eerste lijn brengen via outreachend en multidisciplinair werken. 
  • Opnames infosessies

   Op dinsdag 29 en donderdag 31 maart hielden we infosessies voor alle geïnteresseerden omtrent de conventie 'Financiering van psychologische functies in de eerste lijn via netwerken en lokale multidisciplinaire samenwerkingsverbanden'. 

   Hieronder vindt u de opnames van de infosessies en de gebruikte presentaties:

   • dinsdag 29 maart (focus op organisaties): opname infosessie (duurt ongeveer 30')
   • dinsdag 29 maart (focus op organisaties): presentatie
   • donderdag 31 maart (focus op zelfstandigen): opname infosessie (duurt ongeveer 40')
   • donderdag 31 maart (focus op zelfstandigen): presentatie 
  • Aanvraag tot deelname als klinisch psycholoog / orthopedagoog of als organisatie

   Om uw kandidatuur tot deelname aan de overeenkomst 'Financiering van psychologische functies in de eerste lijn via netwerken en lokale multidisciplinaire samenwerkingsverbanden' ("de conventie") in te dienen, vragen wij u om een mail te sturen naar timen.devolder@wingg.be

  Documenten voor klinische orthopedagogen/psychologen

  Voor je kan starten als geconventioneerd klinisch orthopedagoog/psycholoog willen we dat je goed geïnformeerd bent over een aantal zaken. We verwachten dan ook dat je deze filmpjes bekijkt voor je opstart: 

  Verder vind je hier ook het Functioneel Bilan.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×