WINGG als Netwerk

WINGG (als netwerk) = een geheel van zorgaanbieders die zich binnen West-Vlaanderen richten op de geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren en hun context.

Deze zorgaanbieders zijn o.a. diensten voor kinder- en jeugdpsychiatrie (K-diensten), Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB), centra voor ambulante revalidatie (CAR), huisartsen, voorzieningen uit de Integrale Jeugdhulp of de drughulpverlening, context- en cliëntvertegenwoordigers, privé-gevestigde kinderpsychiaters, psychologen en therapeuten, algemene ziekenhuizen, centra voor algemeen welzijnswerk (CAW).

Het netwerk bundelt – onder meer via verschillende zorgprogramma’s – de krachten om de hulpverlening voor kinderen en jongeren met een psychische kwetsbaarheid te optimaliseren. Om dit doel te bereiken wordt het bestaande residentiële en ambulante aanbod aangevuld met gespecialiseerde behandeling in de leefomgeving van de kinderen en jongeren. 

Een organigram van onze netwerkstructuur vind je via deze link.

De netwerkovereenkomst WINGG vind je via deze link. In deze overeenkomst lees je alles over onze missie en visie, maar ook over de bestuurs- en samenwerkingsafspraken.

Een overzicht van de partners die de netwerkovereenkomst WINGG reeds ondertekenden vind je binnenkort hier.

WINGG werkte een Strategisch Plan 2021-2024 uit om de ambities van het netwerk voor de komende jaren weer te geven en daar netwerkpartners rond te mobiliseren. Bij elke operationele doelstelling in het Strategisch Plan horen meerdere acties die in de komende jaren uitgevoerd zullen worden.

Voor de (Vlaamse en federale) overheid maken wij elke 2 jaar een Activiteitenverslag op waarin de meeste aspecten van ons netwerkverhaal aan bod komen. Wie even tijd kan maken, nodigen we van harte uit om ons Activiteitenverslag 2018-2019 te lezen! 

Toetreden als netwerkpartner

Als netwerkpartners worden beschouwd: alle zorgactoren en/of personen die zich richten op kinderen, jongeren en hun context in West-Vlaanderen, zich engageren tot samenwerking in het netwerk en bereid zijn onze netwerkovereenkomst te volgen, evenals de organisaties die optreden als vertegenwoordigers van kinderen, jongeren en hun naastbetrokkenen.

Iedere natuurlijke persoon en elke organisatie, al dan niet rechtspersoon, kan toetreden als netwerkpartner, op voorwaarde dat hij/zij de daartoe opgemaakte engagementsverklaring ondertekent en terugbezorgt aan de netwerkcoördinator via cedric.kemseke@wingg.be.  

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×