Langdurige zorg


 • Het programma CARE (langdurige zorg) heeft als doel om door intensieve samenwerking en netwerking een betere en meer continue hulpverlening te voorzien, die gebaseerd is op de noden van het kind, de jongere en zijn context. Mobiele, aanklampende hulpverlening via het Mobiel Team Care WINGG wordt als bijkomende methodiek ingezet in het bestaande aanbod zodat steeds de meest geschikte hulpverleningsvorm kan aangeboden worden.

  DOELGROEP

  Kinderen en jongeren met een ernstige, complexe en meervoudige psychische problematiek, tussen 0 en 18 jaar (op indicatie tot 23 jaar). Er wordt specifiek ook ingezet op:

  • Jonge kinderen (infantteam): het infantteam richt zich tot kinderen van 0 tot en met 2,5 jaar en hun ouders of zorgfiguren. Ook zwangere vrouwen en hun partners, bij wie de zwangerschap of bevalling niet verloopt zoals verwacht en hierdoor kampen met uitgesproken zorgen, twijfels, angsten en/of sombere gedachten, kunnen bij ons terecht. Doel van de behandeling is het verbeteren van de kwaliteit van de ouder-kind relatie om de ontwikkeling van het jonge opgroeiende kind te optimaliseren.
  • Kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking: het Mobiel Team Ampel WINGG formuleert hypotheses en ondersteuningsadviezen op basis van een uitgebreide beeldvormingsfase. Ampel WINGG werkt voornamelijk met het natuurlijke en professionele netwerk van de kinderen en jongeren. 
  • Kinderen en jongeren met een justitieel statuut

  INDICATIES

  1. Mobiele, assertieve behandeling is noodzakelijk en de enige mogelijke optie.
  2. Het reguliere hulpverleningsaanbod is voldoende doorlopen en bleek ontoereikend.
  3. Het bestaande hulpverleningsnetwerk blijft betrokken en kan indien nodig extra ondersteund worden in de zorg voor de patiënt en zijn context.

  Benieuwd hoe de mobiele teams van WINGG jou kunnen ondersteunen? Bekijk zeker even dit filmpje op jongerenmaat! 

   

  Aanmelden

  Zorg- en welzijnsactoren en niet-gespecialiseerde GGZ, oa huisarts, CLB, CAW, OCJ, SDJ, Kind en Gezin, eerstelijnspsycholoog, jeugdhulp, 1G1P, VAPH,... kunnen aanmelden via het Onthaal en consult van Crosslink.

   

  Tweede- en derdelijnsactoren kunnen hier een rechtstreekse aanmelding doen:

   

  Wij gaan er van uit dat de verwijzer over de nodige toestemmingen beschikt om aanmeldingsgegevens aan ons door te geven.

 • Wat kan je verwachten van een behandeling door het Mobiel Team Care WINGG?

  • Individuele behandeling (aanvullend op een bestaand hulpverleningstraject): begeleiding/coaching, therapie en/of psychiatrische opvolging, en indien nodig ondersteuning van het (professioneel) netwerk
  • Contextuele behandeling (aanvullend op een bestaand hulpverleningstraject): oudergesprekken en/of gezinstherapie
  • Boosheidscontroletraining (ART)
  • Zorg voor jonge kinderen (Infantteam)
  • Zorg voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en psychische problematiek (Ampel WINGG
 • Infantteam

  Fijn dat u meer te weten wil komen over onze werking voor de allerkleinsten en hun belangrijke zorgfiguren. We geven u graag wat meer uitleg over wie we zijn, wat we doen en wanneer u bij ons terecht kan. 


  Het infantteam WINGG is een team met een groot hart voor jonge kinderen. We weten dat zorg dragen voor kinderen tijdens de eerste 1001 kritische dagen (van conceptie tot 2 jaar) één van de meest ultieme vormen van preventie is. Het is een kwetsbare, maar ook hoopvolle periode. Onderzoek en klinische ervaring wijzen uit dat alles wat gebeurt tijdens die periode, hetzij biologisch, psychologisch en/of sociaal, je gezondheid en functioneren in grote mate beïnvloedt voor de rest van je leven. Aan de ene kant kunnen moeilijkheden in die periode als een soort sneeuwbaleffect heel wat problemen creëren in het latere leven, maar aan de andere kant is hulp bieden ook erg kosten-bateneffectief. Reden te meer dus om volop in te zetten op zorg voor jonge kinderen en hun ouders.  
  Ons team bestaat uit een kinder-en jeugdpsychiater en verschillende psychotherapeuten die mobiel werken binnen heel West-Vlaanderen. We bieden ondersteuning aan zwangeren en gezinnen met jonge kinderen (< 2,5 jaar) die problemen ervaren in de verbinding tussen ouder en kind.

  We bieden kortdurende behandeling aan ouder en baby (< 6 maand) als: 
  -    de zwangerschap niet verloopt zoals gepland en dit voor aanhoudende stress zorgt waardoor de verbinding met de baby in het gedrang komt
  -    de bevalling niet verlopen is zoals gedacht en dit ervoor zorgt dat de verbinding met de baby zwaar onder druk komt te staan
  -    ouders (of zorgfiguren) ervaren dat de geboorte van de baby voor grote angst en/of neerslachtigheid zorgt 
  -    een aanwezige psychische kwetsbaarheid van de ouder (of zorgfiguur) de verbinding met de baby bemoeilijkt
   

  Verloop van aanmelding en opstart
  De aanmelding voor kortdurende ouder-baby behandeling kan gebeuren door verwijzers uit zorg- en welzijnsorganisaties en niet-gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (oa huisarts, CAW, OCJ, SDJ, VK, eerstelijnspsycholoog, jeugdhulp, 1G1P, VAPH,...) waaronder ook verwijzers verbonden aan de perinatale zorgpaden (medewerkers uit algemene ziekenhuizen, vroedvrouwen, Kind&Gezin) en verwijzers uit de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (oa CGG, K-diensten, psychiatrische ziekenhuizen, moeder-baby-eenheid Karus).

  Het is aangewezen eerst telefonisch contact op te nemen met ons team (zie hieronder) om te horen of opstart mogelijk is. Indien er geen ruimte is om een nieuwe behandeling op te starten, denken we graag mee na over hoe er binnen eigen werking of binnen het ruimere hulpverleningsnetwerk toch een antwoord geboden kan worden op de hulpvraag.  
  Bij effectieve aanmelding wordt het aanmeldingsformulier ingevuld via deze link. 

  Opdracht
  Samen met het reeds bestaande netwerk of het nog op te bouwen netwerk rond het gezin, willen we in beeld brengen wat hun krachten en noden zijn. We kijken naar de (ongeboren) baby en ouders, praten en zijn nabij om zo een omgeving te creëren waar baby en ouders elkaar (terug) kunnen ontmoeten. We zoeken naar manieren om veiligheid, verbondenheid en continuïteit te waarborgen zodat baby’s optimaal kunnen ontwikkelen en ouders zich verbonden voelen met zichzelf en hun baby.  

  Duur en kostprijs
  De kortdurende behandeling duurt 4 à 6 weken (verlengbaar met 4 à 6 weken) en is volledig kosteloos. 

   

  We bieden ook langdurende behandeling aan ouder en kind (< 2,5 jaar) als:
  -    er zorgen zijn rond de ontwikkeling van het kind en dit de verbinding tussen ouder en kind zwaar onder druk zet
  -    de psychische kwetsbaarheid bij de ouder (of zorgfiguur) de verbinding tussen ouder en kind bemoeilijkt
  -    als er vraag is naar therapeutische ondersteuning van de ouder-kind relatie waarbij vooral gewerkt wordt met de emotionele beleving van ouders en kinderen 

  Verloop van aanmelding en opstart
  Er kan aangemeld worden tot het kind 2,5 jaar is. Kinderen die schoolgaand zijn of ouder zijn dan 2,5 jaar kunnen aangemeld worden binnen Mobiel Team langdurige zorg (Care). 

  Verwijzers uit zorg- en welzijnsorganisaties en niet-gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (oa huisarts, CAW, OCJ, SDJ, VK, algemene ziekenhuizen, Kind en Gezin, eerstelijnspsycholoog, jeugdhulp, 1G1P, VAPH,...) kunnen aanmelden via Onthaal en consult. Als er een duidelijke vraag naar behandeling is, geeft het Onthaal en consult de vraag door aan het team Screening en indicatiestelling. Daar kan beslist worden dat het aanbod van het Mobiel Infantteam passend is, waardoor de aangestelde medewerker van het team Screening en indicatiestelling de aanmelding na een screeningstraject op de wachtlijst van het Mobiel Infantteam plaatst.

  Verwijzers uit de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (oa CGG, K-diensten, psychiatrische ziekenhuizen, moeder-baby-eenheid Karus) kunnen rechtstreeks aanmelden via het online aanmeldingsdocument.

  We laten de aanmelder weten of het gezin op de wachtlijst komt of we bespreken andere mogelijke trajecten binnen het  ruimere hulpverleningsnetwerk die tegemoet kunnen komen aan de vraag.  
  Voor de effectieve opstart wordt een kennismakingsgesprek gepland met het gezin, de verwijzer/aanmelder, eventuele steunfiguren van het gezin, de kinder-en jeugdpsychiater en een medewerker van het infantteam. In overleg met het gezin en de andere betrokkenen wordt beslist of dit gesprek bij het gezin thuis of op een andere locatie doorgaat. 


  Opdracht 
  Het versterken van de verbinding tussen ouder en kind zorgt ervoor dat kinderen beter ontwikkelen en kunnen groeien tot veerkrachtige volwassenen. Daarom werken we met ouders en kinderen samen, we kijken en luisteren met interesse en aandacht om zo een context te creëren waar ouders en kinderen zich veilig voelen om aspecten van hun binnenwereld te kunnen ervaren en tonen. 
  Daarnaast helpen we ouders en kinderen ook individueel met psychische problemen en als het nodig is zoeken we hiervoor hulp in het ruimere netwerk. 
  Als ouders zich bijv. uitgeput voelen omdat hun peuter slecht slaapt en moeilijk eet omwille van een allergie, dan kunnen we werken aan de afstemming tussen ouder en kind en de medische behandeling van de allergie mee opvolgen, maar tegelijk willen we ook iets doen met de uitputting van de ouders en de zelf­regulatieontwikkeling van het kind om tot een goede verbinding te komen. We zetten dus in op verschillende vlakken zodat beide partijen zich terug goed in hun vel voelen en de weg naar elkaar kunnen vinden.

  Duur en kostprijs
  De behandeling wordt na 6 maanden geëvalueerd met het gezin en het betrokken netwerk. 
  De behandeling kan maximum 2 jaar duren en is volledig kosteloos. 

   

  Graag vestigen we nog jullie aandacht op ons nieuw project "ALS JE VAN SPELEN LEREN KAN".

   

  Heb je vragen voor ons team? Neem dan contact op via infant@wingg.be of contacteer ons telefonisch. 

  Warme groeten,

  Dr Marijke Vandepitte

  Annelies Carron (0486 12 11 01)

  Barbara Nolf (0486 12 11 02)

  Emma Vandesompele (0473 95 53 21)

  Jana Van Tuyckom (0488 82 78 99)

  Hilde Buseyne (0486 12 11 03)

  Debby Viaene (0475 77 17 04)

 • Ampel WINGG

  Om het zorgprogramma dubbeldiagnose voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen te realiseren, ontstond een coproductie tussen WINGG en Ampel (CGG Prisma).   

  VOOR WIE?
  Kinderen en jongeren (0-18 jaar) met een verstandelijke beperking en bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen die in West-Vlaanderen wonen. Ampel WINGG werkt voornamelijk met het natuurlijke en professionele netwerk van de kinderen en jongeren.
  Voor jongeren tussen 18 en 23 jaar met een verstandelijke beperking en bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen die in West-Vlaanderen wonen, wordt in samenwerking met de consulentenwerking van Ampel bekeken wie de vraag opneemt. 

  WAT DOEN WE? 
  Ampel WINGG is een mobiel team en komt dus naar jou toe. Bovendien is de ondersteuning gratis. Het aanbod bestaat uit langdurige zorg (care) of een kortdurend crisisaanbod. 

  Care – langdurige zorg
  Een kind of jongere wordt aangemeld voor ‘care’ wanneer er sprake is van een vastgelopen situatie en reguliere zorg/ondersteuning ontoereikend is. Binnen het langdurige zorgtraject van Ampel WINGG (‘care’) wordt gestart vanuit een beeldvorming van het kind/jongere binnen de aanwezige contexten. Op basis van die beeldvorming stelt Ampel WINGG hypotheses en ondersteuningsadviezen op. Vervolgens gaat het team aan de slag met familie, begeleiders en leerkrachten om deze adviezen te vertalen naar de verschillende contexten van een kind/jongere. 

  Crisis Ampel
  Een kind of jongere met verstandelijke beperking wordt aangemeld wanneer er sprake is van een acute psychische crisis. Het gaat om een situatie van ernstig psychisch lijden waarbij de draagkracht van de context (gezin, leefgroep, school) overschreden wordt.  Tijdens een mobiele crisisinterventie wordt een inschatting gemaakt van de crisissituatie. Een crisisinterventie wordt zoveel mogelijk gerealiseerd binnen de twee werkdagen. Na de interventie wordt in overleg met het crisisteam van WINGG bekeken of een mobiele behandeling van maximum vier weken aangewezen is.

  HOE AANMELDEN?

  Langdurige zorg
  Aanmelden kan hier.

  Crisis 
  Aanmeldingen voor crisis gebeuren door een hulpverlener via een telefoon naar het crisismeldpunt (050 33 77 40). 

  Agression Replacement Training

  De ART-training (Agression Replacement Training) bestaat uit 3 modules waaronder de sociale vaardigheidstraining, de boosheidscontrole training en het moreel redeneren. Dit is een effectieve methodiek om sociale vaardigheden aan te leren met de cognitief sociale leertheorie. De elementen hiervan zijn modeling, gedragoefening, sociale bekrachtiging en transfer-training.

  Het is een veelgevraagde training die zowel in groep als individueel aangeboden kan worden. Binnen WINGG voorzien we hoofdzakelijk een individueel aanbod omwille van de praktische noodzaak.

  Verloop van aanmelding en opstart

                    Momenteel is er een AANMELDINGSSTOP tot en met 1 december 2024

  • Aanmelding gebeurt via aanmeldpagina met vermelding ART-aanvraag. Let op: er is een beperkte plaats (3) op de wachtlijst.

  • Er wordt vooraf een screeningsmoment ingepland.
  • Om volgende redenen wordt geadviseerd om geen ART op te starten:
  1. Onvoldoende kennis van de Nederlandse taal
  2. Jongeren met een primaire antisociale problematiek (Kernpsychopathie)
  3. Het kind of de jongere is niet matuur genoeg om de training te doorlopen
  4. Het kind of de jongere heeft al een ART-training doorlopen
  5. Zedenfeiten en seksuele hands-on delicten
  6. Exclusieve verslavingsproblematiek
  7. Totaal gebrek aan motivatie bij de jongere

  De jongere krijgt een individueel aanbod binnen de verschillende modules doorheen het ganse traject (+/- 10 sessies). De jongere wordt gemotiveerd om het geleerde toe te passen tussen de sessies in en geeft wekelijks opdrachten, feedback,…

  Op een einde van de sessies wordt een diploma uitgereikt en krijgt het betrokken netwerk een eindverslag met de vroegsignaliseringskaart die samen met de jongere is opgemaakt.

   

  Voor meer informatie kan je terecht bij: 
  Ann Dhaenens (0486 12 11 00)
  Wannes Vandendriessche (0472 22 42 85)


   

 • de leden van het team Care

 • Folder Mobiel team Care

  Folder Ampel/WINGG

  Folder Care Diagnostiek

  Folder Care ART

  Folder Care Infants

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×